Aarsleff

pl en cz

Trysková injektáž

Metoda tryskové injektáže (z angl. JG - jet grouting) nachází široké uplatnění ve všech konstrukcích speciálního zakládání staveb. Pomocí usměrněného paprsku injektážní směsi tryskaného pod vysokým tlakem (oproti technologii DSM, kde je prvek formován mechanicky), lze vytvářet různé prvky, prakticky ve všech typech základových zemin. Podle druhu použitého pojiva - injektážní směsi - lze zvyšovat únosnost, nebo díky snížení propustnosti původního materiálu zajistit nepropustnost vytvořené geotechnické konstrukce.

Postup tryskové injektáže:

- Provedení vrtu s pomocí vrtné korunky s tryskami až na projektovanou úroveň paty.

- Postupné vytahování soutyčí po krocích, při současném otáčení nástroje (plné otočení při vytváření pilíře, částečné při jiných prvcích) a injektování pod vysokým tlakem (30 až 50 MPa) a průtoku 50 až 450 l/min.

- Případné osazení výztuže do čerstvého pilíře nebo do odvrtu při vyšších požadavcích na přesnost. Pro tryskovou injektáž je nejčastěji využívána cementová injektážní směs, případně s příměsí jiných materiálů.

Díky působení paprsku směsi pod vysokým tlakem dochází k rozrušení rostlé zeminy a jejímu promísení s pojivem. Případně lze vyplavením docílit částečné výměny nevhodné základové zeminy. Vzniklý materiál v dosahu injektážního paprsku se stává jednolitým a dochází k zvýšení jeho mechanických vlatností a snížení propustnosti. Výsledné vlastnosti materiálu pilíře tryskové injektáže ovlivňuje typ a množství použitého pojiva a vlastnosti původního zemního materiálu. Podle použitého injektážního tlaku, délky času injektáže, rychlosti posuvu nářadí a jeho otáčení se v původní základové zemině vytváří prvky různého profilu a průměru: pilíře, stěny, bloky, nebo jejich různé kombinace. Velikosti průřezu jednotlivých prvků záleží od technologických možností - použité injektážní pumpy - a dále geotechnických podmínek. Pilíře se obvykle provádí průměru od 0,4m až do 3,0 m. Do vytvořených prvků tryskové injektáže lze zabudovat výztuž (obvykle ocelový válcovaný profil nebo trubková výztuž) a takto vyztužené prvky navrhnout a použít například jako piloty nebo palisády.

Przebudowa infrastruktury kolejowej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IIIc
Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta
Wzmocnienie wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kopcińskiego do wykonania tunelu pod wiaduktem
Remont pieszego przejścia podziemnego w rejonie dworca PKP Warszawa Zachodnia