Aarsleff

pl en cz

Zodpovědný pracovník

Naši zaměstnanci dbají o dodržování odpovídajícího přístupu, a to zejména:

• Slušnost, loajalita a zodpovědný přístupu k prováděné práci

• Dodržování zakonných podmínek, vnitřních předpisů firmy a Etického kodexu firmy Aarsleff.

• Při veškerých pracovních činnostech je cílem zajištění nejvyšší možné jakosti prováděnných prací.

• Střet osobních zajmů se zajmy firmy je nepřípustný, pokud hrozí jeho vznik je toto pracovník povinnen okamžitě komunikovat se svým nadřízeným.

• Zaměstnanec zodpovědně spravuje a hospodaří se svěřeným majetkem firmy.

• Získané důvěrné informace používá pracovník výhradně v zájmu zaměstnavatele.

• Využití potenciálu firmy výhradně k činnostem sovisejícím s plněním pracovních povinností. Netolerujeme získávání soukromých výhod díky jednání se znaky korupce, nebo provádění práce v rozporu se zájmem firmy.